دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامحسین   یاری

پست الکترونیکی : gh-yari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : امار

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی آمار

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1384/07/01

غلامحسین یاری

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^